Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.punkparrot.com

 1. Sprzedawca: Radosław Wojnar, prowadzący od 2014-02-11 działalność gospodarczą pod nazwą PUNK PARROT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 522-120-03-78, Regon: 012697598, adres: 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 16/69.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: punkparrot@punkparrot.com lub pod numerem telefonu +48 601 296 268 - w dni robocze, w godzinach 10-18 (koszt połączenia według taryfy operatora).

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.punkparrot.com, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów online.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument – klient, będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towaru w sklepie internetowym, nie związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 8. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.punkparrot.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 9. Klient korzysta z Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym na własną odpowiedzialność.
 10. Klientem, będącym osobą fizyczną, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.
 11. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących konsumentami jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Wyjątek stanowi §9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców.

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 niniejszego Regulaminu dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który towar ma być wysłany, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje druk KP (kasa przyjęła) lub fakturę VAT. Dokument sprzedaży zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wykorzystanie następujących sposobów płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  1. Bank: mBank
  2. Numer Rachunku dla płatności w złotych polskich: 15 1140 2004 0000 3402 5162 7791

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka kurierska Pocztex Kurier - Poczty Polskiej
  2. Przesyłka kurierska DHL
  3. Paczkomaty InPost
 3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy w następującej wysokości:
  1. Przesyłka kurierska Pocztex Kurier - Poczty Polskiej: 12,00 zł (przedpłata), 14 zł (za pobraniem przy odbiorze przesyłki).
  2. Przesyłka kurierska DHL 19,00 zł (przedpłata, dostawa w najbliższy dzień roboczy), 22 zł (pobranie, dostawa w najbliższy dzień roboczy), 29,00 zł. (dostawa do godziny 12:00 w najbliższy dzień roboczy - przedpłata lub pobranie, 29,00 zł (nadanie w piątek, dostawa w najbliższą sobotę - przedpłata lub pobranie), 29,00 zł (dostawa 18:00-22:00 w dzień roboczy - przedpłata lub pobranie)
  3. Paczkomaty InPost 9,00 zł (przedpłata lub pobranie w postaci płatności kartą w paczkomacie)
  4. Jeśli kwota Zamówienia wynosi co najmniej 180 zł, koszty dostawy do Klienta w Polsce pokrywa Sprzedawca. Ten warunek nie dotyczy przypadku gdy Klient wybierze dostawę Towaru przez Przesyłkę Kurierską DHL w trzech następujących opcjach: w sobotę lub w dzień roboczy - do godziny 12:00 lub w godzinach 18:00-22:00.
 5. Termin dostawy Towaru do Klienta liczony od dnia wysyłki towaru wynosi maksymalnie 5 Dni Roboczych na terenie Polski i 21 dni poza jej granicami, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust.7 pkt 7.1 i ust.8 niniejszego paragrafu.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy" oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane przez Sprzedawcę od Konsumenta płatności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru.
  1. Zwrot kosztów dostawy towaru do Konsumenta nie dotyczy kosztów dostarczenia towaru powstałych wskutek wyboru przez Konsumenta innych niż najtańsze sposoby dostarczenia towaru oferowany przez Sklep Internetowy (do wyboru paczkomaty InPost lub przesyłka Pocztex Kurier Poczty Polskiej). W takiej sytuacji Sprzedawca pokrywa koszt zwrotu do wysokości - 9 zł (paczkomaty InPost) lub 13 zł (przesyłka Pocztex Kurier Poczty Polskiej).
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta alternatywnie:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: PUNK PARROT, 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 16/69
  2. Za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy : punkparrot@punkparrot.com
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Poniższe punkty Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
 2. Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej z Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, Przedsiębiorca nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorcy ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności.
 5. W momencie wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem.
 6. Sprzedawca w chwili wydania Towaru przewoźnikowi przestaje ponosić odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Korzyści i ciężary związane z Towarem przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 8. Jeżeli Sprzedawca przesyła Towar do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Spory, wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególnościw razie zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową ("platformaODR") www.ec.europa.eu/consumers/odr
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.